Hôm nay :

Điều khoản sử dụng


Với các trường hợp Khách mua hàng của Công ty còn giữ phiếu bảo hành muốn  trả hoặc bán lại cho Công ty.
- Trong thời hạn 48 giờ. Khách mua sản phẩm của công ty phát hiện lỗi tại nhà sản xuất  không muốn bảo hành thì có quyền trả lại hàng. Công ty sẽ hoàn nguyên tiền cho Khách. 
- Các sản phẩm có giá trị dưới 4 triệu và các sản phẩm cũ đã hết bảo hành. Công ty không mua lại dưới mọi hình thức.
- Các sản phẩm có giá trị trên 4 triệu. Công ty chỉ mua lại với các sản phẩm còn hạn bảo hành. Giá sản phẩm mua lại sẽ do bộ phận kinh doanh quyết định trên cơ sở đánh giá mức khấu hao do bộ phận kỹ thuật đề xuất. Chỉ mua lại tại kho Hồ Chí Minh và kho Hà Nội. Không mua lại tại các Đại lý của Công ty.

BACK TO TOP